CÁC CHECK LIST KHÔNG THỂ BỎ QUA

I. Danh mục chuẩn bị

Giống như việc chuẩn bị xây một ngôi nhà, bạn cần phải biết rõ các nhu cầu của các thành viên , nếp sống , sự phát triển trong lai ….Việc thành lập một văn phòng mới cũng như thế nhưng mức độ phức tạp và qui mô lớn hơn, đòi hỏi bạn phải trao đổi, thu thập nhiêu thông tin của các phòng ban công ty hơn.
1.Bảng thống kê nhân sự.
2.Sự liên hệ giữa các phòng ban.
3.Hình ảnh và văn hoá công ty.
4.Yêu cầu về tiện ích.
5.Yêu cầu về hạ tầng IT và kỹ thuật.
6.Ngân sách cho việc thiết lập văn phòng mới